Juridische kennisgeving en privacybeleid

Juridische kennisgeving

Presentatie

De website van Camping Le Mondou wordt bewerkt door de SARL A2MS met een kapitaal van € 100.000,- (Siret: 878 100 585 00016 – APE: 5530Z – RSC : BERGERAC 878 100 585 – TVA : FR 17 878 100 585) zn is statutair gezeteld in: Le Colombier, 24370 Saint Julien de Lampon.

Publicatiedirecteur : M. Moreau – Contact depuis cette page

De internetpagina wordt gehost door het bedrijf OVH, 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France.

De internetsite www.camping-dordogne.info is exclusief eigendom van CAMPING LE MONDOU.

De website is ontworpen door e.Berger Création de sites Internet.

Het raadplegen van de site is onderhevig aan de volledige aanvaarding en respect door internetgebruikers van de volgende gebruiksvoorwaarden.
Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangepast, de gebruikers worden dan ook uitgenodigd de voorwaarden regelmatig te consulteren. De website is op elk moment toegankelijk voor alle gebruikers . De webmaster onderhoudt de website regelmatig. Eveneens kunnen de gebruiksvoorwaarden op elk moment gewijzigd worden: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om ze te leren kennen.

De internetgebruiker verbindt zich de inhoud van de site alleen persoonlijk en niet-commercieel te gebruiken. Bij misbruik van de gebruiksvoorwaarden door de gebruiker kan er civielrechtelijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid ontstaan.

BESCHRIJVING VAN DE GELEVERDE DIENSTEN

Het doel van de site is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf en streeft ernaar om zo nauwkeurig mogelijk te informeren. Echter kunnen ze niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, of deze door hen zelf of externe partners worden verstrekt.
Alle informatie op de site zijn indicaties en kunnen afwijken. Bovendien is de informatie op de site niet uitputtend maar wordt ze verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen sinds deze online zijn gezet.

INTELLECTUEEL EIGENDOM EN VERVALSINGEN

CAMPING LE MONDOU bezit de intellectueel eigendomsrechten of heeft de rechten om alle elementen die op de site toegankelijk zijn, te gebruiken, vooral de teksten, foto’s, video’s, tekeningen, logo, icoontjes, geluid, software. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, tenzij met schriftelijke toestemming van CAMPING LE MONDOU. Elk ongeoorloofd gebruik van de website of een van de elementen, wordt al een inbreuk beschouwd en wordt vervolgd volgens artikel L 335-2 en volgens de Code de Propriété intellectuelle.

Eigendom foto’s : CAMPING LE MONDOU

CONTRACTUELE BEPERKINGEN OP TECHNISCHE GEGEVENS

De website kan gebruik maken van JavaScript.
De website kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor materiële schade door het gebruik ervan.
Bovendien, de webmaster van de site verbindt zich ertoe te website te bewerken met recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

CAMPING LE MONDOU kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade, veroorzaakt aan materiaal van de gebruiker bij het betreden van de testlocatie, en als gevolg van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld bij punt 4, of het verschijnen van een bug of incompatibiliteit.
CAMPING LE MONDOU kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor indirecte gevolgen (zoals bij voorbeeld markt- of kans-verlies) als gevolg van het gebruik van de website.

HYPERLINKS : de website www.camping-dordogne.info heeft een aantal hyperlinks naar andere websites, waarvan CAMPING LE MONDOU niet de mogelijkheid heeft de inhoud te verifiëren of te bezoeken, en aanvaardt geen aansprakelijkheid dienaangaande.

Opmerking : CAMPING LE MONDOU moedigt gebruikers aan opmerkingen te publiceren op de website. Opmerkingen echter die niets met de inhoud van de website te maken hebben, worden als spam beschouwd en daarom verwijderd.

Privacy beleid

De internetgebruiker moet mogelijk bepaalde persoonlijke gegevens verstrekken door de formulieren op de site in te vullen. Het verwerken van deze gegevens is noodzakelijk om de aanvraag van de gebruiker te behandelen door CAMPING LE MONDOU.

CAMPING LE MONDOU verbindt zich ertoe de bepalingen te respecteren van de wet n°78-17 van 6 januari 1978, gerelateerd aan de informatica, haar bestanden en aan Reglement (UE) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, van 27 april 2016 “RGPD” en neemt de benodigde voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van de toevertrouwde persoonlijke gegevens te waarborgen.

VERZAMELING VAN GEGEVENS

CONTACTFORMULIER : De persoonlijke gegevens :
– Naam, voornaam, postadres, emailadres en telefoonnummer;
– Alle andere informatie die u onder onze aandacht wilt brengen.

REACTIE : Wanneer u een reactie achter laat op onze website, worden, naast uw reactie, ook uw gegevens verzameld zoals uw IP-adres en uw gebruikte browser om ons te helpen ongewenste reacties te detecteren.

Gravatar : een gravatar (globally recognized avatar) kan ter verificatie opgestuurd worden naar de Service Avatar of u deze gebruikt. Hiervoor kunt de “clauses de confidentialité du service Gravatar” raadplegen. Na goedkeuring van uw reactie, wordt uw profielfoto zichtbaar naast uw reactie.

INHOUD VAN ANDERE WEBSITES : Deze website kan artikelen bevatten met bijvoorbeeld video’s, foto’s. Deze artikelen wijken niet af van de originele website, indien u deze bezoekt. Deze websites kunnen uw gegevens verzamelen, cookies gebruiken, monitoringtools insluiten als u aangesloten bent aan hun site.

Cookies : CAMPING LE MONDOU verzamelt ook informatie, gerelateerd aan uw browser, door middel van cookies. Deze verzamelde informatie om de website te verbeteren.
De persoonlijke informatie wordt uitsluitend behandeld door leden van het team van CAMPING LE MONDOU.

GEGEVENSBEHEERDER & BEVEILIGING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

CAMPING LE MONDOU behandelt de persoonsgegevens van de internetgebruiker als gegevensbeheerder.
CAMPING LE MONDOU houdt een schriftelijke vastlegging bij van de verwerking van persoonsgegevens, behandeld op de website.
CAMPING LE MONDOU verbindt zich, met al haar middelen, alle voorzorgsmaatregelen te nemen en implementeert passende technische en organisatorische maatregelen op dit gebied om een veiligheidsniveau te garanderen en de persoonsgegevens te beveiligen tegen wijziging, vernietiging en ongeoorloofde toegang.

TOEGANG TOT DATA

Het personeel van CAMPING LE MONDOU heeft mogelijk toegang tot een deel van uw gegevens, met in achtneming van een geheimhoudingsplicht.
Onze partners, die de onderhoudswerkzaamheden uitvoeren, hebben waarschijnlijk ook toegang tot uw gegevens: in dit geval worden de internetgebruikers geïnformeerd dat hun persoonlijke gegevens dezelfde bescherming zullen genieten als die vereist in Europa, voor zover deze partners de verplichting hebben zich te houden aan de RGPD, betreffende de persoonsgegevens van inwoners van Europa.
Tot slot kunnen de politie, gerechtelijke of administratieve autoriteiten ook toegang hebben tot uw persoonsgegevens, in de gevallen voorzien door de wet.

GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS

CAMPING LE MONDOU verzamelt en registreert uw persoonsgegevens om de volgende bewerkingen uit te voeren die nodig zijn voor het leveren van producten en diensten:
– Reageren op verzoeken van internetgebruikers
– Beheer van abonnementen op onze nieuwsbrieven of mailings
– Klantenservice per mail voor elke vraag of klacht
– Beheer van de uitoefening van uw rechten over uw persoonsgegevens
– Verificatie van de naleving van de toepasselijke wetgeving, van onze contracten en servicevoorwaarden
– Bijwerken van uw persoonsgegevens in een speciale database
– Het versturen van informatie van onze diensten en/of activiteiten
– Opzetten en versturen van aanbiedingen, gerelateerd aan onze diensten per brief, mail of andere wijze
– Loyaliteitsacties of commerciële onderzoeken
– Verzameling van klant-recensies
– Ontwikkeling van zakelijke statistieken.

OPSLAG PERSOONSGEGEVENS

CAMPING LE MONDOU verbindt zich ertoe de verzamelde persoonsgegevens te bewaren, tenzij er een wettelijke of reglementaire verplichting bestaat die het tegendeel bepaalt, voor de tijd van maximaal drie jaar vanaf het laatste contactmoment met de internetgebruiker, of ze nu op eigen initiatief zijn of dat van CAMPING LE MONDOU
Aan het einde van deze periode of in het geval van uitoefening van zijn rechten door de internetgebruiker, verbindt CAMPING LE MONDOU zich ertoe om elke kopie van de persoonsgegevens van de internetgebruiker te vernietigen.
Uw browsergegevens, verzameld door cookies die u heeft toegestaan, worden niet langer dan 13 maanden bewaard.

RECHTEN VAN INTERNETGEBRUIKERS INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

Bij toepassing van artikelen 14 tot 22 van het reglement 2016/679 van 27 april 2016, heeft elk natuurlijk persoon die van de dienst gebruik maakt, de volgende rechten:
– Recht tot toegang
– Recht op rectificatie
– Recht om bezwaar te maken en verwijdering van zijn persoonsgegevens
– Recht om bezwaar te maken tegen profilering
– Recht op beperking van de verwerking
– Recht op overdraagbaarheid van zijn gegevens

UITOEFENING VAN HUN RECHTEN

Deze rechten kunnen op de volgende manieren worden uitgevoerd op CAMPING LE MONDOU:
– Per brief naar het postadres van de camping
– Per email, naar het emailadres
Alvorens op uw verzoek te antwoorden, zal CAMPING LE MONDOU waarschijnlijk uw identiteit verifiëren en/of u vragen meer informatie te verstrekken om aan uw verzoek te voldoen.
CAMPING LE MONDOU zal haar best doen om binnen een redelijke termijn aan uw verzoek te voldoen, in ieder geval binnen de wettelijke termijn.
Bij een onbevredigend antwoord, kunt u terecht bij de “Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés” (CNIL).

Cookies

Het browsen op de site kan ertoe leiden dat cookies worden geïnstalleerd op de computer van de gebruiker.
Een cookie is een klein bestand, waarbij identificatie van de gebruiker niet mogelijk is maar die informatie registreert met betrekking tot de navigatie van een computer op de website.

De cookies die hier worden geplaatst, afhankelijk van uw keuzes en standaard internettechnologieën, geven vooral toegang aan de volgende informatie:
– Apparatuur ID (uw IP-adres, Android-inloggegevens, Apple-inloggegevens, etc.)
– Type besturingssysteem ( Microsoft Windows, Apple Os, Linux, Unix, BeOS, etc.)
– Type en versie van de navigatiesoftware ( Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Mozilla Firefox, Google Chrome etc.)
– Inlog-datum en tijd op onze website
– Het adres van de oorspronkelijke website
– Navigatiegegevens over onze diensten, welke pagina’s bezocht zijn.

De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de website te vergemakkelijken, en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmetingen mogelijk te maken.
Het weigeren van cookies kan leiden tot het geen toegang krijgen tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren, om het installeren van cookies tegen te gaans :
Google Chrome / Mozilla Firefox / Safari / Opera / Internet Explorer / Edge

Google Analytics : CAMPING LE MONDOU gebruikt Google Analytics om de gebruikers van hun website te volgen, die cookies gebruiken om gegevens te verzamelen. Om zich te houden aan de nieuwe regels, heeft Google een wijziging aan de gegevensverwerking ingesloten, dat de internetgebruiker kan consulteren op de volgende pagina.

Toepasselijk recht en toekenning jurisdictien

Elk geschil in relatie tot gebruik van de website www.camping-dordogne.info is onderworpen aan de Franse wetgeving. Exclusieve bevoegdheid wordt verleend aan de bevoegde rechtbanken.